Školský vzdelávací program OPERÁTOR OFSETOVEJ TLAČE

Obsahom prípravy operátora ofsetovej tlače je osvojenie si postupov ofsetovej tlače na ofsetových maloformátových tlačových strojoch. Operátor ofsetovej tlače vie prijímať digitálne dáta o tlačovej forme a pomocou nich vie riadiť operácie pri príprave tlačového stroja s použitím výpočtovej techniky ako aj riadiť produktívnu tlač v ofsetovom tlačovom stroji prostredníctvom riadiaceho pultu a programového vybavenia tlačového stroja.

Základné informácie:

Názov a adresa školy Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190
835 26 Bratislava
Názov školského vzdelávacieho programu OPERÁTOR OFSETOVEJ TLAČE
Kód a názov ŠVP 34 POLYGRAFIA A MÉDIÁ č. 2013-762/1862:14-925
Kód a názov študijného odboru 3457 K operátor tlače
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Ukončenie štúdia Maturitná skúška + výučný list
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna

Praktické vyučovanie prebieha buď v škole alebo na externých firemných pracoviskách pod vedením odborných inštruktorov.

Ďalšie informácie o študijnom odbore: Operátor ofsetovej tlače

 

Medzinárodná súťaž polygrafických škôl PRINT STAR 2017

PRINT STAR 2017 – medzinárodná súťaž tlačiarov, ktorej cieľom je preskúšať vedomosti tlačiara, zručnosti, pracovné návyky, ale hlavne nadšenie pre povolanie. Prvý ročník ukázal cestu a preveril predsavzatia organizátora. Stredná odborná škola polygrafická je odhodlaná pokračovať v súťaži aj v nasledujúcich rokoch.

Ďalšie informácie o súťaži polygrafických škôl PRINT STAR 2017