OPERÁTOR OFSETOVEJ TLAČE

Absolvent školského vzdelávacieho programu OPERÁTOR OFSETOVEJ TLAČE je kvalifikovaný odborník, schopný vykonávať a riadiť technologické operácie v oblasti tlače tlačovín, a to predovšetkým ofsetovou tlačovou technikou.

Vie používať technologickú dokumentáciu, vyberať vhodné materiály a technológie, používať stroje a zariadenia pri dodržaní požiadaviek OBP a PO s dôrazom na ochranu životného prostredia. Zároveň je to sebavedomý, zodpovedný občan schopný zapojiť sa aktívne do života spoločnosti.
Po skončení štúdia získava absolvent výučný list, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške a vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má ovládať:

 • základy technológií spracovania textu a obrazu,
 • typografické pravidlá,
 • prevádzkovú a technologickú dokumentáciu rukopisov a ostatných reprodukčných podkladov a podkladov pre fázu tlače tlačovín,
 • postupy grafickej prípravy podkladov pre polygrafickú výrobu tlačovín,
 • spôsoby technickej a technologickej prípravy výroby,
 • používané materiály a ich vlastnosti, princípy ich hodnotenia,
 • postupy predprípravy tlače,
 • prípravu tlače, tlačovej formy, papiera, farby a tlačového stroja,
 • princípy a charakteristiky strojov a zariadení pre tlač,
 • vlastnosti tlačových foriem pre jednotlivé tlačové techniky a technologické postupy ich výroby,
 • základy knihárskeho spracovania polygrafických výrobkov,
 • zásady optimalizácie výrobných postupov,
 • základy aplikovanej výpočtovej techniky,
 • základy podnikateľských činností, manažmentu, marketingu reklamy a propagácie,
 • požiadavky a normy hygieny a estetiky prostredia a bezpečnosti práce,
 • fungovanie trhovej ekonomiky,
 • zabezpečiť ochranu zdravia pri práci,
 • odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh,
 • poznatky o materiáloch, o ich zložení, akosti, získavaní a spracovaní a ostatnej manipulácii s ohľadom na zdravie človeka,
 • techniku, poznať strojové a technické vybavenie a zariadenie  prevádzok, 
 • mať vedomosti o správnom životnom štýle človeka,
 • vedieť zásady správnej výrobnej praxe,
 • poznať špecifickú problematiku vo svojom odbore, aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi,
 • samostatne rozhodovať o pracovných problémoch.

a) Požadované zručnosti

Absolvent vie:

 • čítať prevádzkovú a technologickú dokumentáciu,
 • efektívne zvoliť a zhodnotiť zvolený výrobný postup,
 • aktívne využívať typografické pravidlá,
 • pracovať podľa technologických predpisov,
 • pripraviť tlačové formy, využívať meracie zariadenia a prístroje, nastaviť tlačové stroje,
 • priebežne sledovať, kontrolovať, posudzovať a ovplyvňovať technologický proces a kvalitu tlače,
 • pripraviť tlačovú formu, potláčaný materiál, farbu a tlačový stroj,
 • využívať výpočtovú techniku, najmä užívateľské programy pre grafiku tlačových médií,
 • kreatívne zhodnotiť polygrafické medziprodukty a finálne výrobky,
 • rozložiť stránky alebo prvky tlačového média v rozsahu tlačového hárku alebo iného potláčaného média spôsobom hárkovej montáže,
 • zostavovať podnikateľský plán, vykonávať ekonomické hodnotenie, ovládať manažment a marketing v oblasti polygrafickej výroby,
 • kvalitatívne zhodnotiť polygrafické medziprodukty a výrobky,
 • dodržiavať predpisy a opatrenia o ochrane zdravia, bezpečnostné a protipožiarne predpisy,
 • zabezpečovať ochranu zverených prostriedkov a majetku pred odcudzením, poškodením a zničením, zabraňovať škodám,
 • poskytnúť pomoc pri úrazoch či náhlom ochorení a zabezpečiť ďalšie z toho plynúce opatrenia.

Školský vzdelávací program OPERÁTOR OFSETOVEJ TLAČE

Poskytované výhody žiakom študijného odboru 3457 K operátor tlače